Ontwikkelen naar meer zelforganisatie

De professional heeft dan regie en eigenaarschap op dit proces.
Leidinggevenden bieden teams heldere kaders.

Teams hebben daarmee een speelveld waarbinnen zij verantwoordelijkheid nemen voor het behalen van doelstellingen met de klant. Besluitvorming, het doorontwikkelen van eigen vakmanschap en het verdelen van teamtaken staan hiermee voortaan op de team-agenda.

 

Veel organisaties stagneren in deze ontwikkeling ondanks alle goede bedoelingen

Regie nemen, pro-actief denken en werken, is niet vanzelfsprekend voor veel teamleden die
jarenlang individueel zijn aangestuurd op hun taak, werkwijze en resultaten.

Leidinggevenden die zich verantwoordelijk voelen voor hun medewerkers vanuit grote betrokkenheid bij de cliënten, staan meer op afstand en moeten zich ontwikkelen in het bieden van heldere kaders en monitoren van de resultaten. MT’s merken dat leidende principes op grond van hun visie zijn veranderd, samen strategie en beleid maken is gebaseerd op nieuwe uitgangspunten, dat valt niet altijd mee.

 

Breinkorf heeft veel ervaring in het begeleiden van zelforganiserende en resultaat-verantwoordelijke teams binnen de sectoren zorg/welzijn, onderwijs, overheid en financiën
Wij denken graag met je mee hoe jullie de gewenste ontwikkeling kunnen realiseren. Dat betekent dat we samen scenario’s schetsen hoe jullie als directie en management team deze transitie het beste kunnen sturen en begeleiden. Èn hoe jullie teams in positie komen, zodat zij werkelijk meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Hierbij besteden we specifiek aandacht aan de rol, positie en vaardigheden van multi-disciplinaire teams en de teams van bedrijfsvoering. Onze ervaring is dat deze groepen cruciaal zijn voor het goed functioneren van de teams die cliënten begeleiden.

 

Vragen die het management aan ons stelt:

 • Hoe maken we als MT bij het ontwikkelen van strategie en beleid gebruik van de kennis en ervaring van cliënten, familie en medewerkers?
 • Hoe kunnen we als MT effectief sturen op de kaders?
 • We hebben als MT begeleiding nodig zodat onze samenwerking en collectieve aansturing verbetert
 • We weten als teamleiders niet meer waar we aan toe zijn. Enerzijds moeten we loslaten, anderzijds zijn we nog steeds verantwoordelijk voor de teamresultaten. Hoe gaan we hiermee om?

 

Vragen van teams

 • We werken al volledig zelfstandig, wat is het verschil?
 • We geven elkaar te weinig feedback, kun je ons daarbij begeleiden?
 • Hoe organiseren we een effectief teamoverleg met een heldere besluitvorming?
 • Hoe gaan we al die teamtaken en teamrollen verdelen, wie kan ons daarbij helpen?
 • Hoe kunnen we als collega’s elkaars functioneren op een constructieve manier bespreken?

 

Onze aanpak

Voor een goed resultaat van dit veranderingsproces kies je in dialoog met ons een mix van interventies op
het gebied van structuur en cultuur.  Ook de kick-off wordt hierbij meegenomen. Je buigt je over de volgende vragen: wat is de kern van de boodschap; het waarom van de transitie? Hoe brengen wij die het meest aansprekend? Wie betrekken wij bij de vormgeving van de kick-off? Hoe kunnen wij deze eerste stap al een afspiegeling laten zijn van de gewenste ontwikkeling?

 

Wij kunnen je faciliteren in dit proces:

 • Meer dan 20 ervaren Breinkorf Teamcoaches kunnen aansluiten bij de ontwikkelvragen van jullie teams. Zij coachen altijd resultaatgericht en meerzijdig partijdig! Jullie teams gaan onder begeleiding van de Breinkorf Teamcoaches reflecteren en vragen over besluitvorming, effectief overleggen en conflicten beantwoorden
 • Daarnaast kunnen Breinkorf Teamcoaches jullie MT-leden begeleiden in het ontwikkelen van een strategie voor deze transitie en het scherp maken van kaders
 • De verandering voor jullie leidinggevenden is zeker de eerste maanden groot. Zij kunnen vragen over loslaten de ruimte bieden en wanneer monitoren, inbrengen in een intervisieprogramma of een individueel traject.
 • Beschikken jullie over interne teamcoaches? Zij kunnen gebruik maken van een coach-the-coach programma waarbij zij vaardigheden aanleren en meelopen met de Breinkorf Teamcoaches
 • Is het nodig dat jullie inhoudelijke staf en de teams bedrijfsondersteuning met verve hun coachende
  rol invullen, waardoor hun expertise volop gebruikt wordt door andere teams? Samen met jullie ontwikkelen we  een leergang op maat, waarin de thema’s rol, stijl, positie en toegevoegde waarde aan de orde komen

 

Thema’s die aan de orde komen in deze teamsessies zijn: Waar gaan jullie als team wel en waar gaan jullie niet over bij resultaatverantwoordelijk of zelforganiserend werken? Hoe krijgen jullie zicht op elkaars talenten? Hoe verdelen jullie de teamtaken? Wat hebben jullie nodig van je leidinggevende? Hoe organiseren jullie feedback op elkaars gedrag? Hoe monitoren jullie de beweging? 

Breinkorf heeft een teamthermometer ontwikkeld, waarbij teams zichzelf kunnen scoren op hun ontwikkeling door te kijken naar de teamcompetenties ( de zogenaamde 4 V’s) binnen hun team. Hoe staat het met de voortgang, het vakmanschap, het vertrouwen en de onderlinge verbinding? Door dit regelmatig te doen ontstaat er zicht en vertrouwen in de ontwikkeling van de teams.

 

Resultaat van dit traject

Met dit traject kun jij en jouw organisatie de gewenste ambities bereiken doordat het traject zicht richt op een of meer van onderstaande thema’s:

 • Versterken van het eigenaarschap en regie nemen in jullie teams
 • Stevige positionering van jullie ondersteunende diensten en  inhoudelijke staf
 • Professionalisering van jullie interne teamcoaches zodat uitvoerende teams zich blijven ontwikkelen
 • Verhogen managementkwaliteiten voor zelforganisatie en resultaatverantwoordelijkheid bij jullie leidinggevenden, zodat zij heldere kaders bieden en sturen op afstand
 • Ontwikkeling van strategische en tactische competenties bij jullie MT zodat zij transformationeel leiderschap ontwikkelen in dit veranderproces